.info
Menu
Home
Nieuws/Publicaties
Geschiedenis
*Media
*Contact
Nieuws/Publicaties 2004

archief Manja Dolan/Rien van de Poel

Teneinde de grootste problemen het hoofd te kunnen bieden stelt dhr. Van de Pol, de marktbeheerder, practisch marktbeheer in. Er wordt een (tijdelijke) indeling gemaakt zonder dat hieraan rechten ontleent kunnen worden. Toch is iedereen het er mee eens dat er er een oplossing voor de langere termijn moet komen in de vorm van splitsing van de maandag- en zaterdagmarkt. Begin 2004 wordt het Comitť Kooplieden van de Noordermarkt op Zaterdag opgericht om de bestaande problematiek in kaart te brengen en een oplossing te realiseren. Daartoe worden de volgende brieven geschreven:

16 april 2004

Beste collegaís van de Noordermarkt op zaterdag,

Een aantal jaren geleden is na een periode van betrekkelijke stilstand de Noordermarkt op zaterdag gaan groeien. Dit proces heeft zich eerst langzaam, de laatste paar jaar steeds sneller voltrokken. Het gevolg hiervan is dat de markt zijn fysieke grenzen bereikt, de beheersbaarheid problemen geeft en de belangen van kooplieden met elkaar in conflict raken.
Enkele collegaís hebben om deze redenen middels brieven en bezoeken aan Marktzaken geprobeerd de hieruit ontstane problemen op te lossen. Iedere koopman heeft belang bij een goed georganiseerde Noordermarkt, maar onderling bestaan bij de kooplieden verschillen in visie op de wijze waarop dit het meest efficiŽnt gebeurt. Marktzaken heeft om deze redenen het initiatief genomen zich een beeld te vormen van de verschillende levende wensen en klachten en op basis hiervan binnen het kader van de reglementen die voor de markten gelden, of te zoeken naar een mogelijke aanpassing hiervan, voorstellen aan de kooplieden te doen teneinde een mogelijke oplossing te kunnen bieden.
Deze brief is een uitnodiging om ofwel schriftelijk of per email ideeŽn over hoe de markt georganiseerd zou moeten worden en klachten of wensen kenbaar te maken, waarna deze met Marktzaken zullen worden besproken. De hieruit volgende mogelijke scenarioís worden aan de kooplieden voorgelegd, waarna in goed overleg hopelijk een voor iedereen bevredigende oplossing kan worden gevonden.
Op dit moment bestaat voor de Noordermarkt op zaterdag geen marktvertegenwoordiging. Voor het contact met Marktzaken beschik ik over geen enkel mandaat wat enige besluitvorming over de zaterdagmarkt bij voorbaat onmogelijk maakt: het contact is derhalve tijdelijk en uitsluitend oriŽnterend.

14 mei 2004

Beste collegaís van de Noordermarkt op zaterdag,

In het vorig schrijven van enkele weken geleden is kort stil gestaan bij de zich ontwikkelende Noordermarkt op zaterdag en de daarmee gepaard gaande problemen. Om tot een inventarisatie hiervan te komen teneinde deze met Marktzaken te kunnen bespreken is gevraagd jullie meningen hierover kenbaar te maken. Zeventien van de ongeveer vijfentwintig kooplieden die de Noordermarkt op zaterdag vormen hebben schriftelijk dan wel mondeling gereageerd, niet uitsluitend kritisch ten aanzien van de gegroeide situatie, maar ook met oplossingen die het goed functioneren van de Noordermarkt tot doel hebben. Samengevat hebben ze betrekking op het volgende:

- 1. Op basis van de reacties kan vastgesteld worden dat de meeste kooplieden het rechtvaardig zouden vinden dat de markt, in tegenstelling met de bestaande situatie, op grond van anciŽnniteit opgebouwd op de Noordermarkt op zaterdag ingedeeld wordt.
- 2. Een veel naar voren gebracht punt is het behoud van voldoende grondplaatsen op de markt. Deze zorgen voor belangrijke diversiteit en zijn een fundamentele voorwaarde voor een aantal kooplieden.
- 3. Uit sommige reacties spreekt een voorkeur voor branchering van de markt en worden voorbeelden genoemd van markten waar dit heeft plaatsgevonden.
- 4. Er bestaat onvrede over de wijze waarop marktreglementen, waaronder de feestdagenregeling, bij het indelen van de markt worden toegepast.
- 5. Parkeren rond de markt is een groot probleem. De afgelopen tijd heeft Willem Ekelschot zich hiermee actief bezig gehouden.

Na de eerste brief is er een tijdelijke commissie voor de Noordermarkt op zaterdag gevormd bestaande uit Wills Langedijk, Manja Dolan en Rien van de Poel. Deze heeft zich tot nu toe bezig gehouden met de inventarisatie van de problemen en het voorbereiden van een vergadering met de directeur Marktzaken, mevrouw Meulenhoff. De commissie zou graag in de gelegenheid gesteld worden, middels een mandaat, om in ieder geval in eerste instantie over het eerste en o.i het belangrijkste punt met haar te spreken; de punten 2, 3 en 4 kunnen na nader overleg van de kooplieden mogelijk aan de orde komen.
Indien mogelijk vernemen we vandaag een reactie, ook van de kooplieden die nog niet eerder reageerden.

4 juni 2004

Beste collegaís van de Noordermarkt op zaterdag,

Donderdag 27 mei heeft een gesprek bij Marktzaken plaats gevonden om de problemen en wensen te bespreken die door de kooplieden naar voren zijn gebracht. Namens Marktzaken waren aanwezig: mevr.B. Meulenhoff (hoofd Marktzaken), dhr. S Bedeke (beleidsmedewerker) en dhr. S. van de Pol (marktbeheerder). Namens de Noordermarkt op zaterdag: Wills Langedijk, Manja Dolan en Rien van de Poel.
Marktzaken gaf blijk van waardering voor de zaterdagmarkt zoals die in de loop van de jaren door ons is opgebouwd. De kwaliteit wordt o.a. bepaald door de diversiteit van aanbod, afwisseling van grond- en stallenplaatsen en de tot nu toe redelijk probleemloze wijze waarop de markt kon worden ingedeeld. Een door Marktzaken erkend probleem is dat op dit moment de fysieke grenzen van de markt zijn bereikt, waardoor een in de ogen van de kooplieden onrechtvaardige situatie ontstaan is door het toepassen van de formele anciŽnniteitsregels.
Er zijn verschillende scenario's om tot een oplossing te komen:

- De huidige situatie laten voortbestaan, waarbinnen is gekozen voor ďpraktisch marktbeheerĒ. Dit houdt in dat er zo goed mogelijk een tijdelijke indeling van de markt is gemaakt op basis van ieders anciŽnniteit en de periode van bezetting van een plaats op de markt. De nadelen hiervan zijn dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend en deze geen structurele oplossing biedt. De situatie van de markt op zaterdag blijft intussen ongewijzigd in afwachting van een nieuwe Verordening op de Straathandel (het Groene boekje), dat Marktzaken momenteel ontwikkelt, welke op zijn vroegst medio 2005 operationeel wordt. Behalve dat hierin een combinatie van anciŽnniteit en bezetting van een marktplaats wordt ontwikkeld is ook o.a. van belang dat de mogelijkheid wordt verruimd op meerdere markten in te schrijven. De kaders van een nieuwe Verordening met nieuwe regelgeving voor anciŽnniteit kunnen vervolgens worden toegepast op een nieuw ingestelde zaterdagmarkt.
- Een verzoek indienen om de zaterdagmarkt zo snel mogelijk te splitsen van de maandagmarkt. De consequentie hiervan is, als dit wordt gehonoreerd, dat de invulling van de anciŽnniteit zal plaatsvinden binnen de juridische kaders van de bestaande Verordening op de Straathandel. Ook zal i.v.m. de beperking op drie markten te mogen inschrijven als men een keus maakt voor de zaterdagmarkt een andere inschrijving vervallen. Samenvattend kan vastgesteld worden dat met het gesprek met Marktzaken, waarin begrip werd getoond t.a.v. onze problemen en welwillendheid deze op te lossen de oriŽnterende fase is afgesloten. Vanaf nu is het onze taak, d.w.z. van de kooplieden van zaterdagmarkt, een keus te maken en deze aan Marktzaken voor te leggen.

Hierbij horen een aantal opmerkingen en overwegingen:
Ė Het is essentieel dat iedereen op de zaterdagmarkt zijn mening kenbaar maakt. Vervolgens zal dat moeten leiden tot een eensgezinde keuze.
- Voor beide mogelijkheden geldt dat er mogelijke juridische consequenties kunnen zijn en dat de bestuurlijke procedure die moet leiden tot een van beide oplossingen een aantal risicoís inhoudt. Het voorlopig Comitť neemt het graag op zich in samenspraak met de collegaís deze te inventariseren om tot een uiteindelijk voorstel te komen en hoort hopelijk spoedig reacties.

>> Klik hier voor de notulen van de hierboven besproken vergadering op 27 mei 2004

<< Terug